Advisory Board

President: Duu-Jong Lee, National Taiwan University. E-mail: djlee@ntu.edu.tw
Vice- President: Chiu-Yue Lin, Feng Chia University. E-mail: cylin@fcu.edu.tw
Secretary-general: Shu-Yii Wu, Feng Chia University. E-mail: sywu@fcu.edu.tw


Board members:

   Bing- Joe Hwang, National Taiwan University of Science and Technology, E-mail: bjh@mail.ntust.edu.tw

   Da-Yung Wang, Ming Dao University. E-mail: dywang@mdu.edu.tw

   Shih-Hung Chan, Yuan Ze University. E-mail: janshun@saturn.yzu.edu.tw

   Wei-Mon Yan, National University of Tainan. E-mail: wmyan@mail.nutn.edu.tw

   Fuh-Sheng  Shieu, National Chung Hsing University. E-mail: fsshieu@dragon.nchu.edu.tw

   Chunto Tso, Taiwan Institute of Economics Research. E-mail: d1948@tier.org.tw

   Fanghei Tsau, Industrial Technology Research Institute. E-mail: fanghei@itri.org.tw

   Shi-Chern Yen, National Taiwan University. E-mail: scyen@ntu.edu.tw

   Jo-Shu Chang, National Cheng Kung University. E-mail: changjs@mail.ncku.edu.tw

   Bing-Hung Chen, National Cheng Kung University. E-mail: bkchen@mail.ncku.edu.tw